Legislativa a pravidla létání pro drony 16 minut čtení

Létání s dronem nad městy: Jaké máte možnosti?

15 února 2022

Karel

Zatímco nejzákladnější registrace dronu, tedy do kategorie OPEN a podkategorií A1 a A3, vám dovoluje zjednodušeně řečeno “létat nad poli, lesy, loukami – kde nic tu nic”, pro létání blíže k lidských příbytkům, nebo dokonce nad centry měst budete potřebovat oprávnění k provozu (OkP) v rámci kategorie SPECIFIC v kombinaci s osvědčením pilota kategorie OPEN podkategorie A2. Od 1.1. 2024 ale máte možnost létat v HOP a dalších omezených oblastech i v rámci kategorie OPEN, a to díky novému nástroji Oprávnění k letu (OkL). Mrkněte se na městské oblasti, kde můžete létat zcela bez omezení, nebo jen se základní registrací pilota dronu v OPEN A1 a A3.

Obsah článku

Aktualizováno 18. 3. 2024

Kdy můžete létat s dronem nad městy?

V rámci kategorie OPEN a jejích podkategorií A1 a A2 jste dosud mohli létat v urbanistických oblastech pouze mimo tzv. hustě osídlený prostor (HOP). To z vašeho droního hledáčku logicky vylučovalo rušná místa hemžící se pozemšťany, jako jsou typicky centra měst nebo turistické cíle. Ty také ovšem bývají z hlediska leteckých fotografií nejatraktivnější. Co tedy dělat, když potřebuji létat v HOP a chci si cvaknout Staromák nebo Zelňák z ptačí perspektivy, nebo potřebujete natočit město z výšky do reklamy pro klienta? Je potřeba získat osvědčení OPEN A2 a OkP (SPECIFIC) od Úřadu pro civilní letectví pro kompikovanější mise, nebo od 1.1.2024 zažádat v rámci kategorie OPEN A2 o tzv. OkL – oprávnění k létání

TIP

Oprávnění k provozu (OkP) a A2 je vlastně takovým následníkem Oprávnění k létání a leteckým pracím podle staré legislativy. Držitelé starých oprávnění si mohli požádat o převod do kategorie A2 do konce roku 2021, poté už musí skládat test znovu. OkL je úplně nový mechanismus. O OkL je možné zažádat ZDARMA a díky automatizaci by schválení této žádosti mělo proběhnout v řádu minut. Stejně jako OkP probíhá vytváření žádosti OkL na portálu provozovatele a způsob vyplňování je u obou velice podobný. Poté budete moci na základě OkL létat např. v CHKO, NP a chráněných krajinných územích (je nutné získat souhlas správy území a následně dokument se souhlasem nahrát do OkL), v HOP, městské zástavbě i aglomeraci (musíte mít A2)  a v ochranných pásmech, silnic, dálnic, železnic atd. (se souhlasem správce daného objektu).

Co je to hustě osídlený prostor (HOP)?

Za hustě osídlený prostor se považuje prostor, který je ve městě nebo jiné obci používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci.

Za hustě osídlený prostor není považováno území obce bez staveb (park, veřejná zeleň, proluka, louka, pole) bez infrastruktury (silnice, místní komunikace, chodník, cyklostezka, dráha tramvaje, trolejbusu, vlaku) a bez osob, které by provozem bezpilotního letadla mohly být ohroženy nebo tento provoz mohly vnímat jako zásah do jejich práv.

Jak se dostat do OPEN A2 pro létání nad městem? 

Základním předpokladem pro létání nad městy je “vstupenka” skrze řidičák na dron do OPEN A1/A3. Následně podáte na ÚCL žádost o přezkoušení podkategorie OPEN A2 a počkáte na přidělení termínu úředníkem. Praktický výcvik absolvujete formou samostudia a čestným prohlášením, že jste skutečně trénovali jako o život. V Den D vás čeká test o 30 otázkách a po úspěšném složení (min. 75 % správných odpovědí) se můžete těšit z dalšího řidičáku do sbírky. 

Řidičák na dron do podkategorií provozu A1, A3 a A2

TIP

Chcete se na test do kategorie A2 připravit opravdu svědomitě? Přihlaste se do naší letecké školy na kurz Příprava na písemný test do OPEN A2.

Povedlo se? ÚCL vám vydá Osvědčení o způsobilosti dálkově řídícího pilota a můžete začít létat v podkategorii provozu A2. I tam ovšem platí přísná pravidla, na jakou vzdálenost se můžete k nezapojeným osobám a shromážděním osob s dronem přiblížit, jak vidíte v tabulce níže s porovnáním jednotlivých pravidel pro létání s drony nad městy:

Možností létání s dronem na městem v různých kategoriích provozu 2024_page-0001

Tabulka létání nad městy s dronem ke stažení v PDF

Stáhněte si tabulku létání nad městy s dronem podle nových EU pravidel v PDF pod článkem v sekci "Návody ke stažení" nebo si klikněte na náhled tabulky výše.

Jak funguje pravidlo 1:1 při létání s dronem v blízkosti nezpojených osob

Jak funguje pravidlo 1:1 při létání s dronem v blízkosti nezpojených osob

Jak se dostat do kategorie SPECIFIC pro létání nad městy? 

Pokud chcete podnikat lety nad rámec pravidel a limitů základní kategorie OPEN, je potřeba získat oprávnění k provozu (OkP) do kategorie SPECIFIC. 

TIP

Pokud máte čas a chuť vrhnout se do SPECIFICu po své ose, přikládáme kompletní podklady pro vstup do této kategorie.

Kdy potřebujete Oprávnění k Provozu (OkP)?

S povinností získat pro svůj let navíc Oprávnění k Provozu (dále jen OkP) se setkáte, pokud budete potřebovat při svém letu překročit některé z limitů kategorie OPEN. Například může dojít k tomu, že budete chtít létat se svým dronem o váze 5 kg blíže než 150 m od rezidenčních, komerčních nebo průmyslových prostorů. Popřípadě se budete chtít dostat do normálně zapovězených vzdušných prostorů, jako je například KRNAP. Dalším velmi častým případem, kdy se setkáte s povinností získat OkP, je létání v hustě osídleném prostoru (HOP), tedy třeba nad městy, který jsme popsali výše v článku, nebo také za situací, kdy je navržený provoz natolik rizikový, že ÚCL neumožní jeho provedení v jakékoliv kategorii OPEN.

TIP

Do SPECIFICké kategorie létání s drony, kde je třeba žádat o OkP, patří i droní FPV závody s diváky.

V rámci OkP specifikujete, co přesně chcete s dronem podnikat, kdy a kde budete létat, jak budete let kontrolovat, jak provoz dronu zabezpečíte a jaká bude míra rizika takového letu včetně narušení soukromí osob. Každé OkP se vždy váže ke konkrétní lokalitě, ve které budete létat, a vždy je nutné vyznačit dopadovou oblast pomocí zeměpisných souřadnic společně s maximální plánovanou výškou letu nad zemí.

Jak OkP vypadá a jak o něj požádat?

OkP tvoří hned několik dokumentů, jejichž vzor najdete na stránkách ÚCL. Jednotlivé dokumenty je třeba správně vyplnit a například pomocí datové schránky odeslat zpět ÚCL.

V dokumentech musíte uvést:

 • Údaje o provozovateli dronu
  • registrační číslo provozovatele
  • jméno provozovatele (fyzicka či právnická osoba)
 • Údaje o pilotech dronu
  • jméno pilota/pilotů
  • registrační číslo pilota/pilotů
 • Údaje o dronu/dronech
  • výrobce 
  • model
  • výrobní číslo nebo registrační značka UA
  • konfigurace (většinou multirotorová)
  • MTOM (maximální vzletová hmotnost UA)
  • maximální vzdušná rychlost
  • maximální charakteristické rozměry
 • Podrobnosti o vybrané lokalitě (dopadové oblasti)
  • název lokality 
  • termín provozu (max. 2 roky)
  • vyznačení lokality body – zeměpisnými souřadnicemi

Vyznačení dopadové plochy dronu při žádosti o OkP

Vyznačení dopadové plochy dronu při žádosti o OkP
 • max. výšku letu nad zemí (AGL)
 • míru pozemního rizika – GRC
 • míru vzdušného rizika – ARC
 • zmírňující opatření a cíle provozní bezpečnosti – OSO
 • Deklaraci o ochraně osobních údajů
 • rizika z pohledu soukromí a jejich zmírnění

Jak se určuje provozní riziko v OkP?

Stěžejní částí při vyplňování OkP je určení provozních rizik. Je tedy jasné, že potřebujeme přesně stanovit třídu obou rizik GRC i ARC. Pro určení pozemního rizika (GRC) slouží níže uvedená tabulka. V ní najdeme příslušnou hodnotu GRC podle rozměrů a zamýšleného provozu.

Tabulka pro určení pozemního rizika u dronů

Pro určení vzdušného rizika (ARC) slouží následující diagram, který procházíme a zodpovídáme jednotlivé otázky spojené se zvolenou dopadovou oblastí. Diagram nás dovede až k hodnotě vzdušného rizika ARC, která může nabývat hodnot ARC-a až ARC-d.

Diagram pro určení vzdušného rizika ARC pro drony

Celkové riziko je stanoveno pomocí tzv. hodnoty SAIL. K určení třídy SAIL se používá následující tabulka, výsledná hodnota vychází z kombinace hodnot GRC a ARC.

Tabulka k určení třídy SAIL pro drony

TIP

S úřadem pro civilní letectví lze stále OkP řešit ručním zasláním dokumentů, ovšem mnohem rychlejším a přehlednějším způsobem je využití "Portálu provozovatele" kde vás systém celým procesem schválení provede a vy tak můžete žádost pohodlně krok za krokem projít bez nutnosti vše ručně zadávat do šablon a následně odesílat mailem nebo datovou schránkou.

Co ještě potřebujete k OkP a létání nad městy?

Při provozu v některých typech lokalit je třeba ÚCL k OkP doložit určitý druh přílohy. Například při provozu v hustě osídleném prostoru (HOP) si bez A2 nezalétáte. Dalším příkladem může být povolení od správy chráněného uzemí v případě letů v chráněných oblastech či povolení Drážního Úřadu v případě narušení ochranného pásma (OP) železnice. Je tedy důležité zohlednit, jaké provozní limity kategorie OPEN potřebujete překročit a jaké další povolení je nutné doložit – ideálním nástrojem pro identifikaci jsou tzv. “letecké nástroje". 

TIP

Už se vám z toho trochu točí hlava? Zařízení OkP a orientace v různých scénářích provozu není úplně triviální. Přihlaste se na kurz Řidičák na dron do SPECIFIC a všechno vás naučíme.

Jaké další možnosti létání nad městy nás čekají? 

Bezpilotní legislativa je stále poměrně nová a její implementace není snadná. Veškeré postupy a procesy, na které si stále zvykáme, se odvíjí od vzájemné spolupráce jednotlivých autorit. Lze tak s jistotou říct, že jsme stále pouze na začátku a můžeme se těšit na další možnosti, které nová bezpilotní legislativa přinese. Mezi takové, o kterých víme, patří tzv. Standardní scénáře (STS) a osvědčení provozovatele lehkého bezpilotního systému (LUC).

Co jsou to Standardní scénáře (STS)? 

Do Standartních scénářů provozu (STS) by měla v budoucnu spadat velká část provozu. STS jsou určeny především pro provozovatele, kteří nesplní některé z kritérií provozu kategorie Open. V případě STS provozovateli bude stačit vydat prohlášení, že bude provoz probíhat v souladu s pravidly tohoto vybraného scénáře. Toto prohlášení ÚCL následně posoudí a potvrdí.

V současnosti známe podobu následujících druhů STS:

 • STS-01 – Provoz ve vizuálním dohledu (VLOS) nad kontrolovanou pozemní plochou v obydleném prostředí
 • STS-02 – Provoz mimo vizuální dohled (BVLOS) s pozorovateli vzdušného prostoru nad kontrolovanou pozemní plochou v řídce obydleném prostředí

Tyto scénáře jsou určeny pouze pro drony, které splňují technické požadavky jednotné evropské legislativy, tedy pro drony označené štítkem třídy C. 

Co je to LUC?

Osvědčení LUC bude určeno pro profesionální provozovatele a umožní jim individuální plánování, posouzení rizik a samoschvalování svých vlastních letů nad rámec STS, aniž by museli pokaždé žádat ÚCL. O LUC se budete moci ucházet jako právnická osoba.

Létání s dronem po Praze

Každému vašemu letu by měla předcházet kontrola letového prostoru a jeho pravidel v aplikaci DroneView. Přečtěte si návod, jak číst v letecké mapě a jak si naplánovat let.

Kde můžete létat s hračkou nebo vlastní stavebnicí (dronem do 250 g bez kamery) po Praze?

Pro hračky a doma zhotovené drony do 250 g bez kamery platí úplně stejné podmínky létání jako pro podkategorii A1 s tím rozdílem, že se nemusíte registrovat. Tedy pokud se chcete proletět, můžete vyrazit na jedno z následujících míst uvedených v kategorii OPEN.

Kde můžete létat s dronem po Praze s registrací v rámci kategorie OPEN A1/A3?

V případě, že jste držitelem osvědčení A1/A3, tak ještě záleží na tom, jak těžký dron máte. 

Drony spadající do podkategorie A1 (drony C0,C1 a s MTOM do 250 g)

V Praze bychom našli hned několik hezkých a zajímavých míst, kde se dá s menším dronem v rámci podkategorie A1 létat. Jedním z takových je například obora Hvězda. Samotná obora Hvězda je přírodní památkou, ve které bychom se bez povolení správy dané přírodní památky a povolení ÚCL opět nikam nedostali. Před vstupem do obory Hvězda však existuje prostranství, ze kterého máte skvělý výhled na oboru a přitom nezasahujete do přírodní památky. Pouze si musíte dát pozor na ochranná pásma (OP) okolních silnic I. a II. třídy (OP u silnice I. třídy je 50 m a 15 m u silnice II. třídy, počítá se od osy silnice) a blízkou cyklostezku. Dále pozor na maximální výšku letu do 100 m nad zemí (AGL) kvůli tomu, že se nacházíme v řízeném okrsku (CTR) letiště Ruzyně. Aby toho nebylo málo, tak louka před oborou Hvězda se nachází v ose přistávací dráhy, a konkrétně tady jsme limitováni výškou ochranného pásma (pomyslného stropu) do cca 50 m. Problematiku létání s dronem v blízkosti letišť jsme rozebrali ve zvláštním videu. 

Okolí obory Hvězda je poměrně rušné místo, které přitahuje spousty lidí – chodců, cyklistů a dalších nezapojených osob, které mají přednost a nemají povinnosti se našemu letu přizpůsobovat. Přelétat nezapojené osoby je možné, ale jenom v případě, kdy je to nezbytně nutné.

Létání s dronem nad městy – obora hvězda

Drony spadající do podkategorie A3 (drony s MTOM od 250 g do 25 kg)

Létání v Praze v podkategorii A3 nám komplikuje pravidlo, které říká, že se musíme držet v bezpečné horizontální vzdálenosti minimálně 150 m od obytných, obchodních, průmyslových nebo rekreačních oblastí a v okolí provozu se nesmí nacházet žádné nezapojené osoby. Najít takový prostor, kde bychom toto všechno splňovali a zároveň nenarušili některé z ochranných pásem, se nám podařilo vždy pouze nad poli a lesy na okraji Prahy. 

Nejlepší tedy bude, když si uděláte výlet ven z Prahy a zajedete například do Úval omrknout rozhlednu Vinice – při té příležitosti se proletíte na rozlehlých loukách v okolí rozhledny. Ovšem pozor! Nacházíte se v řízeném okrsku (CTR) letiště Kbely, takže maximální povolená výška letu je 100 m nad zemí (AGL).

Létání s drony nad městy – Úvaly, Vinice

Kde můžete létat s dronem po Praze v rámci kategorie OPEN A2?

Podle nařízení EU nám osvědčení A2 umožňuje létat především v hustě osídleném prostoru a blíže k nezapojeným osobám. Avšak v rámci postupné implementace nové bezpilotní legislativy jsme v rámci tzv. přechodného období nucení létat současně i dle tuzemských pravidel (Opatření obecné povahy), které let v hustě osídleném prostoru podmiňují získáním oprávnění k letu (OkL) nebo pokročilejší oprávnění k provozu (OkP – pro rizikovější provoz v HOP).

V tuto chvíli nám tak osvědčení A2 umožňuje létat zhruba ve stejných místech jako  podkategorie A1 (u obory Hvězda), ale s těžšími drony s certifikací C2. Nesmíme přitom zapomínat, že je potřeba udržovat minimální horizontální vzdálenost od osob nezapojených do provozu alespoň 30 m (5 m v případě využití nízkorychlostního režimu do 3 m/s). 

V Praze si nad městem v rámci podkategorie A2 můžete dále zalétat například v Kunraticko-michelském lese – když se vyhnete infrastruktuře (chodníkům, cyklostezkám, komunikacím, atd.), abyste se dle definice neocitli v hustě osídleném prostoru. Také je třeba vyhnout se části lesa, která je označena jako Přírodní památka Údolí Kunratického potoka. 

Létání s dronem nad městy – Kunratický les

Dalším zajímavým místem, kam se v rámci podkategorie A2 můžeme podívat, je Letenská pláň. Ovšem pozor! Pořád platí, že se musíme vyhnout veškeré infrastruktuře (například chodníkům a cyklostezkám) a tedy hustě osídlenému prostoru a ochranným pásmům OP (například OP blízké silnice II. třídy a OP tramvajového pásu – 30 m od osy železnice na každou stranu), tak abychom se vyhnuli povinnosti získat OkL. Zároveň v případě shromáždění velkého množství lidí (například demonstrace, kterou se nám ale podařilo natočit z jeřábu), tady není možné létat. Let nad shromážděním lidí je totiž zakázán. Také bychom neměli zapomínat na udržování stanovené vzdálenosti (30 m či 5 m v případě využití nízkorychlostního režimu letu – do 3 m/s) od nezapojených osob (například bruslařů). V neposlední řadě si dávejte pozor na zakázaný prostor okolo Pražského hradu (LKP1), který přímo protíná část Letenské pláně. 

Létání s dronem nad Prahou – letenská pláň

Kde můžete létat s dronem po Praze v rámci povolení OkL

Do konce loňského roku (2023) veškerý následující provoz spadal ještě čistě do specifické kategorie. Od 1. ledna nicméně změna legislativy umožnila tento provoz zaštítit kategorií OPEN ovšem s nutností získání Oprávnění k Letu (OkL). To funguje téměř shodně jako dřívější Oprávnění k Provozu, s tím rozdílem, že je zdarma a jeho schválení je značně rychlejší.

Specific nám stále umožňuje létat nad rámec limitů a pravidel kategorie OPEN, tedy například výš než 120 m AGL, BVLOS nebo s dronem těžším než 25 kg, ale jinak už si vystačíme s jednodušším OkL.
To se týká situací, kdy zasahujeme svojí dopadovou oblastí do ochranného pásma jedné nebo více z následujících oblastí:

 • nadzemních dopravních staveb
 • tras nadzemních inženýrských sítí
 • tras nadzemních telekomunikačních sítí
 • uvnitř zvláště chráněných území
 • v okolí vodních zdrojů
 • objektů důležitých pro obranu státu (vojenské prostory)

Ochranná pásma infrastruktury při létání s dronem

Jedním z takových případů, na které můžeme v Praze narazit, je například OP přírodní památky Královské obory neboli Stromovky. Pokud bychom si tak chtěli zalétat ve Stromovce, budeme potřebovat povolení správce dané památky, tedy povolení Magistrátu hlavního města Prahy. Samotné povolení od nás bude vyžadovat i ÚCL. Získání povolení je tak předpokladem pro získání OkL.

Létání s dronem nad městem – Stromovka

Pozor! Stále nesmíme zapomínat na přilehlou infrastrukturu, jako jsou chodníky a cyklostezka. Jakmile bychom naší dopadovou oblastí zasahovali do těchto míst, již se dle definice nacházíme v HOP a museli bychom mít osvědčení pilota A2. Stále také platí, že se musíme vyhýbat nezapojeným osobám, které mají přednost a nemají povinnosti se našemu letu přizpůsobovat.

Kde můžete létat s dronem po Praze v rámci OkL + OPEN A2?

Kombinace A2 & OkL nám otevírá dveře do hustě osídleného prostoru (HOP). Zajímavých míst, kam se díky této kombinaci dostanete, je hned několik. My máme zkušenost například s Národním památníkem na Vítkově. Je odtud nezaměnitelný výhled na Prahu, a tudíž možnost ulovit pár skvělých záběrů a fotek z létání nad městem.

Národní památník na Vítkově není výjimkou a i tady nesmíme zapomínat na nezapojené osoby (například cyklisty a chodce) a udržování příslušného odstupu. Zároveň bychom se neměli pohybovat mimo vyznačenou dopadovou oblast, tak abychom nenarušili OP železnice. V rámci provozu u Národní památníku na Vítkově se nevyhneme ani povinnosti získat povolení od Magistrátu hlavního města Prahy. Pozor! V případě, že byste chtěli létat přímo nad památníkem, bylo by potřeba povolení i správce památníku, tedy Národního muzea.

Létání s dronem ve městě – památník Vítkov

Kde nemůžete po Praze létat s dronem, ani kdybyste se na vrtuli stavěli? 

Kromě zeměpisné zóny (jako je např. okolí Pražského hradu – povolení podmíněno souhlasem Kanceláří prezidenta), není povoleno létat s dronem v blízkosti nebo uvnitř oblasti, kde probíhají záchranářské práce, pokud vás k tomu nepověří velitel akce IZS. V tu chvíli byste se odklonili od výkladu, že váš dron je civilní letadlo a stali byste se operátory "státního letadla". To vám dodá kromě pocitu nesmrtelnosti i možnost létat nad dopravní nehodou, nad lidmi atd. ale ! POZOR ! vše za předem stanovených podmínek velitele akce.

Létání s dronem po Brně 

Kde můžete létat s hračkou nebo vlastní stavebnící (dronem do 250 g bez kamery) po Brně?

Pro hračky a stavebnice do 250 g v Brně platí to samé, co v Praze. Zalétáte si s nimi podle pravidel podkategorie A1 v lokalitách uvedených pro všechny samotné kategorie OPEN.

Kde můžete létat s dronem po Brně s registrací v rámci kategorie OPEN A1/A3?

V případě, že jste držitelem licence A1/A3, stejně jako v Praze záleží, jak těžký dron máte, popřípadě do jaké kategorie dron spadá (dle štítku C). 

Drony spadající do podkategorie A1 (drony C0, C1 a s MTOM do 250 g)

Při létání s menším dronem v rámci podkategorie A1 můžete najít i nějaký plac na zalétání si přímo ve městě. Při popojetí pár zastávek šalinou z centra se můžete dostat na Pisárky a pak už jen kousek na Masarykův háj. Ovšem pozor! Oblast je hodně zalesněná, takže dávejte pozor, ať máte dron pořád na dohled! Samozřejmě minimalizujte přelety nezapojených osob a vyhněte se cestám.

Létání s dronem na městem – Pisárky

No a pokud se bojíte stromů, můžete vyrazit do jiné části Brna, konkrétně do Medlánek. Tam se nachází krásný plac, kde můžete zkusit, co váš dron umí. Ale znovu pozor! Sice tu není tolik překážek na zemi jako v předchozím případě, ale je tu blízké letiště Medlánky (ATZ). Proto hlídejte, co se děje ve vzduchu kolem vás, a nezapomeňte, že všechno kolem vás má vždycky přednost. 

Létání s dronem nad Brnem – Medlánky

Drony spadající do podkategorie A3 (drony s MTOM od 250 g do 25 kg)

Pokud patří váš stroj mezi ty těžší, musíte určitě vyrazit mimo město, kde se vyhnete lidem a překážkám. V okolí Brna je spousta krásných míst, kde se můžete s dronem prolétnout, nebudete narušovat žádná ochranná pásma a vyhnete se i stavbám a nezapojeným osobám. Příkladem může být prostor, na který narazíte cestou z Brna do Žebětína. Je to velká plocha mezi lesy, kde obzvláště na podzim ulovíte spoustu krásných záběrů. Jen pozor, musíte se samozřejmě vyhnout pohybu nad silnicí nebo blízké přírodní památce Pekárna!

Létání s drony nad městem – Brno Pekárna

Kde můžete létat s dronem po Brně s registrací v rámci kategorie OPEN A2?

Pokud se vám podařilo rozšířit svoji licenci o A2, máte možnost se se svým dronem (se štítkem C2) přiblížit na menší vzdálenost k lidem. Můžete tak vyrazit na místa uvedená v podkategorii A1. Ale pozor, vždy je potřeba dodržovat bezpečnou a legislativně stanovenou vzdálenost od nezapojených osob (dle pravidla "1:1" a minimálně 30 m, popřípadě 5 m v nízkorychlostním režimu). 

Dalším místem k letu v rámci A2 může být například okolí Prýglu. Myslete na to, že okolí přehrady je oblíbené rekreační místo na sport a procházky. Proto je potřeba dávat dobrý pozor na všechny nezapojené osoby, které nesmíte ohrozit ani omezit. Samozřejmě jsme pořád v OPEN kategorii, takže se musíme vyhnout všem ochranným pásmům, například cest, silnic, elektrického vedení atd. 

Létání s dronem nad městem – Prýgl Brno

Kde můžete létat s dronem po Brně v rámci povolené OkL?

Pokud si budeme chtít zalétat v okolí lomu Hády na východě Brna, budeme potřebovat povolení. Krajina je tam nádherná, a právě proto je i chráněná. V tomto případě bude třeba získat povolení od správce chráněného území (AOPK ČR – RP Jižní Morava) a to pak poslat společně s žádostí o OkL na ÚCL. Samozřejmě záleží, v které části CHKO budete létat. Při vyplňování OkL je potřeba myslet i na ostatní ochranná pásma, například silnic a železnic. V takovém případě by to mohlo vyžadovat další povolení. Zároveň se nacházíme v CTR letiště Tuřany (LKTB), takže naše maximální výška není 120 m, ale 100 m nad zemí (AGL).

Létání s dronem nad městy – lom Hády Brno

Kde můžete létat s dronem po Brně v rámci OkL + OPEN A2?

Pokud si budete chtít zalétat přímo ve městě, tak vás to bude stát více zařizování. Kromě zařízení OkL (nebo dokonce OkP v rámci kategorie SPECIFIC, pokud je váš zamýšlený provoz rizikovější) potřebujete i osvědčení OPEN A2. Potom si můžete s dronem zalétat v parku Lužánky v centru Brna, kde je poměrně hustá infrastruktura cest, a tak nám prostor mezi nimi nebude stačit. Vždy ale musíte dát přednost ostatním nezapojeným osobám, na které v parku narazíte. Ač je to park velký, lidí tam bývá často plno. Proto vždy myslete na bezpečnost a držte se ve vytyčené dopadovce a v bezpečné výšce.

Nezapomeňte také na to, že pouze povolení ÚCL nestačí. Během samotného provozu potřebujete také povolení vlastníka pozemku, což je v případě parku Lužánky Statutární město Brno.

Létání s dronem nad Brnem – Lužánky

Kde nemůžete po Brně létat s dronem, ani kdybyste se na vrtuli stavěli?

I když je jinak v Brně možné úplně všechno, platí zde stejná omezení, jako jsme uvedli u Prahy.

Dávali jste pozor? Otestujte se v našem online kvízu

Ověřte si své nové know-how v 10otázkovém kvízu o zásadách létání s dronem nad městem.

Kvíz

Co když chci s dronem létat nad městy v jiném státě EU?

Vizí nové bezpilotní legislativy jsou především jednotná pravidla provozu ve všech členských státech EU. Registrace provozovatele a osvědčení pilota A1, A2 a A3 tak jsou uznávány ve všech ostatních členských státech. Jednotlivé státy EU se však nacházejí v různých fázích implementace nové bezpilotní legislativy a každý stát si nová pravidla do určité míry upravuje v rámci tzv. přechodného období. Při plánování letů v jiných státech je tak vždy nutné zjistit konkrétní možnosti letu a požadavky tamního úřadu pro civilní letectví. 

Co když chci s dronem létat nad městy mimo EU?

Nastudujte si konkrétní národní úpravu (doporučujeme web droneregulations.info), jak smíte v obydlených oblastech v daném státě létat a jaké jsou možnosti žádání o výjimky a speciální mise blíže k lidem a budovám.

Lze létat s dronem nad cizím soukromým pozemkem?

Nad cizími soukromými pozemky byste měli létat jen se s povolením vlastníka pozemku a lidí, které snímáte. S dronem byste obecně neměli nijak narušovat cizí soukromí a už vůbec byste z takového letu neměli pořizovat záznam. I z tohoto důvodu se musí všichni piloti a provozovatelé, co využívají dronů s kamerou, podle nové legislativy registrovat.

👋✈ #LetuZdar

Karel

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 4.4074/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

Pokud hledáte někoho, kdo se zajímá o moderní technologie spojené s drony, možnosti jejich využití a tápete v současné legislativě, jsem váš člověk!

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den